نرخ لحظه ای زعفران در شهرستان تربت حیدریه

۳۱ خرداد ۱۳۹۹ ۴:۰۸ ب.ظ

هـر یـک کـیلـوگـرمفـروش / تـومـانخـریـد / تـومـان
زعـفـران سوپر نـگـیـن
11,50,00010,500,000
زعـفـران نـگـیـن9,500,0009,100,000
زعـفـران پوشال قلمدار8,200,0007,800,000
زعـفـران پوشال معمولی7,5000,0007,000,000
زعـفـران دستـه6,900,0006,600,000
ریشه سفید650,000600,000

آدرس سایت : SaffronLand.ir